O mnie
Misja
Oferta
Kontakt
 

Doradca w zakresie środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. 

Ekspert środowiskowy Instytucji Wdrażającej PO Infrastruktura i Środowisko dla działania 9.4 - Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Pełnomocnik ds. projektów morskich farm wiatrowych Polskiej Grupy Energetycznej PGE Energia Odnawialna S.A.

Konsultant środowiskowy projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 500 MW.

Twórca vortalu www.biogazownierolnicze.pl.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej.

Członek Rady Programowej dwumiesięcznika "Nowa Energia" oraz stały współpracownik miesięcznika "Czysta Energia".

Stale współpracuje z najlepszymi krajowymi ekspertami w zakresie ochrony środowiska, przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej i biogazowej, pozyskiwania funduszy europejskich oraz krajowych ekologicznych funduszy celowych, kancelariami prawnymi, a także z organizacjami, ośrodkami naukowymi i instytucjami branżowymi.

Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich na katedrze Ekologii Ogólnej UP w Lublinie.

Pełnił funkcje: doradcy czterech ministrów środowiska, szefa gabinetu ministra środowiska, pełnomocnika zarządu NFOŚiGW ds. ochrony środowiska na terenach wiejskich, członka rady nadzorczej WFOŚiGW, członka komitetu sterującego Funduszu Spójności. Był jednym z założycieli i twórców Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, przez 4 lata był jej Dyrektorem Generalnym i członkiem zarządu. Autor przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej” oraz wielu projektów legislacyjnych dot. branży energetycznej i ochrony środowiska. 
Top